Katagoria: Ustawy i Rozporządzenia, opublikowano: 08 czerwca 2015


Kolejna polska firma otrzymała wezwanie do kontroli MiLoG

Kolejna polska firma otrzymała wezwanie do kontroli MiLoG

Pomimo wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską w sprawie MiLoG, niemieckie władze powoli rozkręcają spiralę kontroli wysyłając do polskich firm wezwania o nadesłanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Dzisiaj jeden z kolejnych polskich przedsiębiorców otrzymał pismo o następującej treści TŁUMACZENIE z niemieckiego):

 

„Szanowni Państwo,

zgodnie z § 1 Ustawy o płacy minimalnej (MiLOG) każdy pracownik wykonujący pracę na terenie Niemiec ma prawo do wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż płaca minimalna wynosząca obecnie 8,5 EURO za godzinę. Obowiązek zapłaty płacy minimalnej (§ 20 MiLoG) odnosi się także do pracowników, którzy wykonują wyłącznie prace mobilne, o ile praca ta – choćby i przez krótki czas – jest wykonywana w Niemczech.

Zgodnie z § 2 i nast. Ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia oraz § 14f MiLoG zamierzam sprawdzić, czy Państwa pracownicy w okresie, w którym wykonywali pracę w Niemczech, otrzymali wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej co najmniej wysokości obowiązującej płacy minimalnej najpóźniej w ostatnim dniu pracy banków (dane dla banków we Frankfurcie nad Menem) tego miesiąca, który nastąpił po miesiącu wykonywania pracy. Zarządzenie kontrolne zostało załączone do niniejszego pisma.

Ponieważ w przypadku ruchu tranzytowego obowiązek zgłaszania pracowników jest obecnie zawieszony, a Państwo mimo to przekazali plan zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem o obowiązku meldunkowym w związku z zapłatą płacy minimalnej, wychodzę z założenia, że zatrudniali Państwo swoich pracowników w transporcie kabotażowym lub w transporcie drogowym przy załadunku lub wyładunku.

W planie zatrudnienia jako miejsce przechowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli wysokości płac podali Państwo miejscowość znajdującą się poza granicami Niemiec, zapewniając jednocześnie, że w razie wezwania udostępnią Państwo te DOKUMENTY właściwym urzędom celnym w Niemczech w języku niemieckim.
W nawiązaniu do Państwa zapewnienia zawartego w planie zatrudnienia wzywań Państwa na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej (MiLoMeldV) do przełożenia mi następujących dokumentów pracowników oddelegowanych przez Państwa do Niemiec, do dnia 03.07.2015:

• umowy o pracę
• rozliczenia płacowe
• dowód przekazania wynagrodzenia
• REJESTRACJA czasu pracy
• firma i adres danego zleceniodawcy
• o ile to niezbędne, także innych dokumentów

za okres od 01.04.2015 do 30.06.2015.

O ile w związku z kontrolą pozyskiwane będą jakiekolwiek dane osobowe, to będą one wykorzystywane wyłącznie w celach wskazanych w ustawie. Dane te nie będą ani zapisywane, ani przetwarzane w jakikolwiek inny sposób, o ile kontrola nie wykaże żadnych wskazówek o naruszeniu prawa.
Z ostrożności informuję Państwa, że pracodawca podczas wykonywania kontroli ma pewne obowiązki (np. obowiązek współdziałania, przedkładania dokumentów, udzielania informacji), a ich naruszenie może skutkować karą grzywny w wysokości do 30 tys. EURO.

Pouczenie

Wobec niniejszego zarządzenia kontrolnego dopuszczalne jest odwołanie. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej na adres wskazanego wyżej urzędu celnego, w formie elektronicznej lub osobiście do protokołu.
Termin na złożenie odwołania wynosi jeden miesiąc. Rozpoczyna się wraz z upływem dnia doręczenia niniejszej decyzji.
W przypadku przesyłki listem zwykłym (§ 122 ust. 2 Ordynacji podatkowej, AO) lub doręczenia listu poleconego bez potwierdzenia doręczenia (§ 4 Ustawy o doręczeniach w administracji, VwZG) na obszarze działania jednej ze wskazanych ustawy uznaje się, że doręczenie nastąpiło po trzech dniach, w przypadku doręczeń za granicą – w ciągu miesiąca od nadania przesyłki na poczcie, chyba że decyzja nie zostanie w ogóle doręczona lub zostanie doręczona w późniejszym terminie.
W przypadku listu poleconego z potwierdzeniem doręczenia (§ 4 ust. 2 VwZG) lub z poświadczeniem doręczenia (§ 3 VwZG), albo z oświadczeniem o doręczeniu (§ 5 VwZG) za dzień powzięcia wiedzy o decyzji uznaje się dzień doręczenia.
Złożenie odwołania nie skutkuje zatrzymaniem wykonania decyzji, przeciw której złożono odwołanie, chyba że Główny Urząd Celny wstrzyma wykonanie tej decyzji.”

 

Źródło

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This