Katagoria: Ustawy i Rozporządzenia, opublikowano: 11 lutego 2014


Bolesław Milewski: Szanowny Panie Premierze

Bolesław Milewski: Szanowny Panie Premierze

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/1-2

 

MIlewski22222

Stobno, dnia 09.01.2014 r.
Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Premierze,

W dniu 16 września 2011 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw. Została ona opublikowana w dniu 15 października 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 244 poz. 1454 i następnie weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. Wśród licznych zmian postulowanych przez środowiska związane z transportem i ruchem drogowym, ustawa ustanowiła w art. 39n ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym odznakę „Wzorowy kierowca” nadawaną zawodowym kierowcom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w pracy i wieloletnią bezwypadkową jazdą.

Niestety pomimo upływu 843 dni od uchwalenia przez Sejm RP ustawy wprowadzającej ww. odznakę i upływu 737 dni od dnia, w którym przepis ją ustanawiający wszedł w życie, do dnia dzisiejszego minister właściwy do spraw transportu nie wydał rozporządzenia, o którym mowa w art. 39n ust. 4 ustawy o transporcie drogowym, określającego szczegółowe warunki nadawania odznaki „Wzorowy kierowca”, tryb przedstawiania wniosków, wzór odznaki, tryb jej wręczania i sposób noszenia.

Taki stan rzeczy podważa zaufanie wielu środowisk zawodowych, w szczególności pracodawców i pracobiorców transportu drogowego, do administracji rządowej, gdyż obiektywnie brak jest przeszkód do wydania tak oczekiwanych przez te środowiska przepisów. Rozporządzenie nie ma negatywnych skutków dla budżetu państwa, ani nie zagraża jakimkolwiek istotnym interesom ogólnospołecznym. Na dodatek z informacji uzyskanych od byłych urzędników dawnego Ministerstwa Infrastruktury wynika, że zatrzymanie biegu procesu legislacyjnego wynikało z arbitralnej decyzji podjętej w Rządowym Centrum Legislacji i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Gdyby informacje te zostały potwierdzone, byłoby to naruszenie Konstytucji RP, a w szczególności przepisu art. 2 ustawy zasadniczej.

W tym stanie rzeczy uprzejmie proszę pana Premiera o:
1) spowodowanie niezwłocznej realizacji obowiązku nałożonego przez art. 39n ust. 4 na ministra właściwego do spraw transportu, a także 2) przekazanie w trybie dostępu do informacji publicznej kopii całej dokumentacji związanej z procesem legislacyjnym dotyczącym ww. rozporządzenia, pozostającej w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowego Centrum Legislacji.
 
Z poważaniem
Przewodniczący
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców
Transportu Drogowego
Bolesław Milewski

Ściągnij cały artykul
 

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This