Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia


Dobra reputacja – za co i jak można stracić uprawnienia przewozowe (CZĘŚĆ IV)

Prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo w dziedzinach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009, prawomocne orzeczenie dwóch kar grzywny lub dwóch wykonalnych decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenia wskazane w załączniku do ww. unijnego aktu prawnego nie oznaczają automatycznej utraty dobrej reputacji przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem. Po powzięciu wiadomości o nałożonych sankcjach organ, […]

Bolesław Milewski: Przykre zaskoczenie

W ubiegłym roku kierownictwo resortu transportu zadeklarowało gotowość do rozmów o niezbędnych zmianach w funkcjonowaniu elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL. Potraktowaliśmy tę deklarację poważnie. Nasi eksperci wraz z ekspertami ZMPD i PIGTSiS wypracowali rozsądne postulaty oparte o rozwiązania obowiązujące w innych państwach europejskich. Miały one uczynić system viaTOLL bardziej przyjaznym dla naszych przedsiębiorców i […]

Alea iacta est, czyli skarga OZPTD do Komisji Europejskiej

Od kilku lat Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego zwraca się do kolejnych ministrów transportu o stopniowe znoszenie ograniczeń nośności polskiej infrastruktury drogowej dla pojazdów spełniających wymagania okre-ślone w polskich i europejskich warunkach technicznych. Niestety za każdym razem wystąpienia związku zbywane są lekceważącym i aroganckim milczeniem.Tymczasem pomimo upływu 9 lat od naszego wejścia do Unii Europejskiej […]

Dobra reputacja – za co i jak można stracić uprawnienia przewozowe (cz. III))

W poprzedniej (drugiej) części artykułu omówione zostały wykroczenia i administracyjne naruszenia prawa, które o ile zostaną ujawnione i potwierdzone nałożoną karą, mogą być podstawą utraty dobrej reputacji.   Nałożenie kary nie oznacza automatycznej utraty dobrej reputacji. I tak, w przypadku wykroczeń, jak i omówionych w pierwszej części artykułu przestępstw, kara powinna być orzeczona w prawomocny sposób. […]

Andrzej Olechnicki: Spotkanie Forum Transportowego

27 maja w siedzibie ZMPD odbyło się posiedzenie Forum Transportowego skupiającego znakomitą część środowiska naszej branży, celem ponownego wyartykułowania problemów do załatwienia na linii przedsiębiorcy – ITD, w kontekście wyraźnego braku koncepcji w kreowaniu polityki transportowej, a właściwie jej braku ze strony administracji państwowej. Zebrani zdecydowanie zaprotestowali przeciwko niezrozumiałemu, ukrytemu fiskalizmowi wobec zorganizowanego transportu drogowego, przy wręcz biernej postawie ITD […]

Stanowisko Forum Transportu Drogowego wypracowane podczas spotkania w Warszawie

1. Zmiana filozofii postępowania i traktowania przez Inspekcję Transportu Drogowego jej misji, czyli ochrony przewoźników w zakresie: nieuczciwej konkurencji, bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego, odbiorcy usług. 2. Zmianę linii orzeczniczej (realizacji celów i misji, a nie maksymalizacja wpływów z tytułu nakładania kar). 3. Ujednolicenie interpretacji prawa na szczeblu Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego oraz wojewódzkich ITD. […]

Odpowiedzialność przewoźnika i jej konsekwencje praktyczne

Jednym z głównych celów powstania Konwencji CMR było uregulowanie zasad reklamacji usługi przewozu. Konwencja określa zakres odpowiedzialności przewoźnika na tle praktycznych sytuacji występujących w transporcie drogowym. Zawiera również sposoby dochodzenia roszczeń w przypadku poniesionych strat. Poprzez odtworzenie stanu faktycznego umowy, jakim jest zdefiniowanie wszystkich podmiotów będących jej stronami (nadawca, odbiorca, przewoźnik) możliwe jest efektywne zastosowanie […]

Bolesław Milewski: Dekalog zmian opłat drogowych

Pomimo naszych licznych apeli wciąż nic nie dzieje się w sprawie zmian prawnych zasad funkcjonowania systemu poboru opłat za przejazd po drogach krajowych. Szybkich zmian wymaga cały system, od poboru opłat do wysokości kar. Minęło już półtora roku od pierwszego wystąpienia OZPTD do Ministerstwa Transportu w sprawie skandalicznego działania systemu viaTOLL. Mijają kolejne miesiące od […]

Zebranie Regionu Lubuskiego OZPTD

W Zielonej Górze odbyło się zebranie członków OZPTD Regionu Lubuskiego. Spotkanie w głównej mierze poświęcone było omówieniu najnowszych przepisów dotyczących transportu. Gospodarzem spotkania był Józef Czerwiński, przewodniczący Regionu Lubuskiego, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił tematykę spotkania.Pierwsze wystąpienie poświęcone było dietom i ryczałtom, jakie należy wypłacać kierowcom z tytułu zagranicznych podróży służbowych w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Pracy […]

Dobra reputacja – za co i jak można stracić uprawnienia przewozowe (część II)

W poprzedniej części artykułu omówiona została pierwsza spośród trzech przesłanek, które mogą spowodować utratę dobrej reputacji. Tą przesłanką było orzeczenie wobec przewoźnika lub osoby zarządzającej transportem w firmie prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwa umyślne w dziedzinach wskazanych w rozporządzeniu WE 1071/2009. Dokonana analiza polskich przepisów karnych odnoszących się do dziedzin wskazanych w unijnych przepisach pozwala stwierdzić, […]

Dobra reputacja a uprawnienia przewozowe (część I)

Jednym z wymagań, których spełnienie jest konieczne do prowadzenia transportu drogowego jest posiadanie dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i przez osobę zarządzającą w przedsiębiorstwie transportem drogowym.Dobra reputacja jest sprawdzana zarówno podczas ubiegania się o wydanie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, jak i w okresie późniejszym, podczas okresowych lub doraźnych kontroli przedsiębiorcy. Czym jest, więc […]

Bolesław Milewski: Czas na porządki w polskim transporcie drogowym

Wszyscy zajmujący się na co dzień transportem drogowym zdają sobie sprawę, że zaczyna się bardzo niepokojący okres. Wśród członków OZPTD daje się odczuć strach, gdy rozmawiamy o wynikach firm za styczeń i luty. Jakie są tego przyczyny? Nie wszystko da się zrzucić na zjawiska kryzysowe. W wielu wypadkach jesteśmy sami sobie winni. Przez jakiś czas byliśmy dumni, jak […]

Strona 5 z 16« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »