Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 11 lutego 2014


Maciej Wroński: Kancelaria Premiera ,,rżnie głupa’’!

Maciej Wroński: Kancelaria Premiera ,,rżnie głupa’’!

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/1-2

 

Zamieszczone w niniejszym numerze „Pracodawcy” wystąpienie przewodniczącego OZPTD Bolesława Milewskiego do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie niewydania przez ministra właściwego do spraw transportu rozporządzenia w sprawie odznaki „wzorowy kierowca” doczekało się odpowiedzi.

 

W imieniu własnym odpowiedział mailem referent Centrum Legislac

yjnego Rządu. Na skargę, w której przewodniczący OZPTD zarzuca ministrowi właściwemu do spraw transportu ponad dwuletnią bezczynność i wzywa Premiera do spowodowania wywiązania się przez ministra z ustawowego obowiązku oraz przekazania w trybie dostępu do informacji publicznej kopii korespondencji w tej sprawie, referent odpowiada, cyt.:

„W związku z pismem z dnia 9 stycznia 2014 r. dotyczącym niewydanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania odznaki „Wzorowy kierowca”, którego podstawę prawną stanowi art. 39n ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414), uprzejmie informuję.
Przepis art. 39n ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., na mocy art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454).
Z aktualnych informacji przekazanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, który jest organem zobowiązanym do wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika, że prace nad projektem rozporządzenia są na wstępnym etapie prac legislacyjnych. Projekt rozporządzenia nie był jeszcze przedmiotem uzgodnień z członkami Rady Ministrów, oraz nie został poddany opiniowaniu przez Rządowe Centrum Legislacji.
Ponadto zauważyć należy, że istnieje możliwość monitorowania projektów rządowych aktów prawnych, w tym założeń do projektów ustaw, projektów ustaw jak również rozporządzeń, na podmiotowej stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

SYLWIA DŁUŻEWSKA
Legislator
Departament Prawny i Orzecznictwa”.

Niestety treść i forma tej odpowiedzi wskazują w jak głębokim poważaniu urzędnicy Jaśnie Panującego Premiera mają obywateli i obowiązujące prawo. Zamiast odpowiedzi na skargę udzielonej przez właściwy organ administracji rządowej, Związek otrzymał maila, o treści przypominającej jedną ze scen z komedii Stanisława Barei. W scenie tej szatniarz, który zgubił płaszcz tytułowego bohatera odpowiada mu bezczelnie: „Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?”.

 

Maciej Wroński

 

Przeczytaj cały artykuł

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This